tuì tatsu tachi tai te kanahu yoi tegaru tayasui karui