courageous; martial; dignified
xiàn kan gen takedakeshiisama