lose; make mistake, neglect
shī shitsu itsu ushinau