to occupy, take possession of; a base
kyo ko keki yoru akashi hiku