to weigh; cut; come without being invited
duō tatsu tachi setsu sechi hakaru