stake, post; affair, matter
zhuāng tou shou shu kui