a post, a stake; an axle
jué ketsu kachi kei ke kui