to take turns; a turn, a time; to repeat
fān ban han tsugai tsugau tsugaeru