stand; let stand; establish, set
ritsu ryuu tatsu tateru tachidokoro