India; bamboo; surname
zhú toku chiku jiku take atsui