take off, peel off, strip
tuō datsu tai etsu nugu nukeru nugeru