take quick, short steps
jué kyaku kaku keki susumanai