take a big stride; pass by
mài bai mai yuku sugiru tsutomeru