to pierce, to stab; to take
jué etsu echi kei ke ketsu kechi sasu