to prick; to cut blocks, to engrave
duō tetsu techi tatsu tachi kezuru sakitoru sogu utsu