and; and then; and yet; but
ér ji ni shikoushite shikashite shikaredomo