castrate; eunuch
yān en shimobe meshitsukai kobihetsura