a place in Xinjiang province
tián ten den ki sakan